Fasader, eiendommer og interiør

Om Olav Thon Gruppen

Olav Thon Gruppen eies av Olav Thon Stiftelsen, og er i hovedsak engasjert innen eiendoms- og hotellvirksomhet.

Olav Thon Gruppen hadde i 2016 driftsinntekter på ca. 10,2 milliarder kroner og sysselsatte ca. 3 243 årsverk. Gruppen består av de to divisjonene Thon Eiendom og Thon Hotels.

Thon Eiendom

Thon Eiendom er markedsledende i Norge innen eiendom med 99 kjøpesentre og ca. 500 næringseiendommer. I eiendoms-divisjonen inngår det børsnoterte selskapet Olav Thon Eiendomsselskap ASA. Per 1. januar 2017 var leieinntektsnivået 5,3 milliarder kroner. Handelseiendom utgjør den største posten i eiendomsporteføljen med 67 %. Kontor 14 % og hotell 12 % og øvrig eiendom utgjør 7 %.

Geografisk fordeler eiendomsporteføljen seg med 50 % i Oslo-regionen, 20 % i øvrig storby-Norge, 16 % i øvrig by-Norge og 14 % i utlandet.

Thon Eiendoms kjøpesenterportefølje består av:

Norge og Sverige

  • Totalt 107
  • Hel-/deleid 78
  • Forvaltet 29

Thon Hotels

Thon Hotels er en av Norges ledende hotellkjeder. Ved inngangen til 2017 hadde kjeden 78 hoteller i Norge. I tillegg kommer fem hoteller og to appartementshoteller i Belgia og ett hotell i Nederland. Totalt antall rom er 11 610. Thon Hotels er den dominerende aktøren i storbyregionene Oslo og Bergen, og har hovedfokus på forretningsmarkedet.

I tillegg til Thon Hotels’ serveringstilbud inngår flere enkeltstående serveringssteder i Olav Thon Gruppen under navnet Restthon. Blant disse er steder som Scotsman, Sir Winston, Gamle Major og Tostrup Uteservering i Oslo.

Øvrige virksomheter

Øvrige virksomheter står for en mindre del av Olav Thon Gruppens inntekter og resultat. Den største enheten er industrivirksomheten Unger Fabrikker i Fredrikstad.

Olav Thon Stiftelsen

Olav Thon Stiftelsen ble opprettet i desember 2013 og fikk ved etableringen overført samtlige aksjer i Olav Thon Gruppen AS fra Olav Thon. Stiftelsens formål er å utøve et stabilt og langsiktig eierskap i Olav Thon Gruppen og underliggende virksomheter. I tillegg kan stiftelsen utdele midler til allmennyttige formål.