Gå direkte til innhold

Thon Hotels

Fasader, eiendommer og interiør

Om Olav Thon Gruppen

Olav Thon Gruppen eies av Olav Thon Stiftelsen, og er i hovedsak engasjert innen eiendoms- og hotellvirksomhet.

Olav Thon Gruppen hadde i 2015 driftsinntekter på ca. 9,4 milliarder kroner og sysselsatte ca. 3.364 årsverk. Gruppen består av de to divisjonene Thon Eiendom og Thon Hotels.

Thon Eiendom

Thon Eiendom er markedsledende i Norge innen eiendom med 96 kjøpesentre og ca. 500 næringseiendommer. I eiendoms-divisjonen inngår det børsnoterte selskapet Olav Thon Eiendomsselskap ASA. Per 01.01.16 var leieinntektsnivået 4,9 milliarder kroner. Handelseiendom utgjør den største posten i eiendomsporteføljen med 66 %. Kontor 14 % og hotell 13 % og øvrig eiendom utgjør 7 %.

Geografisk fordeler eiendomsporteføljen seg med 51 % i Oslo-regionen, 18 % i øvrig storby-Norge, 16 % i øvrig by-Norge og 14 % i utlandet.

Thon Eiendoms kjøpesenterportefølje består av:

Norge

  • Totalt 96
  • Hel/deleid 67
  • Forvaltet 29

Sverige

  • Totalt 11
  • Hel/deleid 9
  • Forvaltet 2

Thon Hotels

Thon Hotels er en av Norges ledende hotellkjeder. Ved inngangen til 2016 hadde kjeden 69 hoteller i Norge med til sammen ca. 9.725 rom. I tillegg kommer fem hoteller og to appartementshoteller i Belgia, ett hotell i Nederland og ett i Sverige. Totalt antall rom i utlandet er 1.757. Thon Hotels er den dominerende aktøren i storbyregionene Oslo og Bergen, og har hovedfokus på forretningsmarkedet.

I tillegg til Thon Hotels’ serveringstilbud inngår flere enkeltstående serveringssteder i Olav Thon Gruppen under navnet Restthon. Blant disse er steder som Scotsman, Tre Brødre og Tostrup Uteservering i Oslo.

Øvrige virksomheter

Øvrige virksomheter står for en mindre del av Olav Thon Gruppens inntekter og resultat. Den største enheten er industrivirksomheten Unger Fabrikker i Fredrikstad.

Olav Thon Stiftelsen

Olav Thon Stiftelsen ble opprettet i desember 2013 og fikk ved etableringen overført samtlige aksjer i Olav Thon Gruppen AS fra Olav Thon. Stiftelsens formål er å utøve et stabilt og langsiktig eierskap i Olav Thon Gruppen og underliggende virksomheter. I tillegg kan stiftelsen utdele midler til allmennyttige formål.