Faxen
Faxen
Faxen
Faxen

Faxen

Styrerom som ligger i 4. etg.